FANDOM


Nazonokusa (ナゾノクサ Nazonokusa) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Kusaihana ở cấp độ 21 và sau đó tiến hóa thành Ruffresia khi tiếp xúc với Đá cỏ hoặc tiến hóa thành Kireihana khi tiếp xúc với Đá mặt trời.

Hình dáng