FANDOM


Nidoqueen (ニドクイン Nidokuin) là Pokémon song hệ Độc/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidoqueen là dạng tiến hóa của Nidorina.

Hình dáng