FANDOM


Nidoran♀ (ニドラン♀ Nidoran Mesu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidoran♀ tiến hóa thành Nidorina ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Nidoqueen khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.