FANDOM


Nidorino (ニドリーノ Nidorīno) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nidorino là dạng tiến hóa của Nidoran♂ và tiến hóa thành Nidoking khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.