FANDOM


Nyasu (ニャース Nyāsu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Persian ở cấp độ 28.

Nyasu hình thái Alola (アローラニャース Arōra Nyāsu) là một hình thái địa phương thuần hệ Bóng tối của Nyasu ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Persian hình thái Alola khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.