FANDOM


Nyorotono (ニョロトノ Nyorotono) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nyorotono là một trong những dạng tiến hóa của Nyorozo.

Hình dáng