FANDOM


Okorizaru (オコリザル Okorizaru) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Okorizaru là dạng tiến hóa của Mankey.

Hình dáng