FANDOM


Ordile (オーダイル Ōdairu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 2. Ordile là dạng tiến hóa của Alligates.

Hình dáng