FANDOM


Parasect (パラセクト Parasekuto) là Pokémon song hệ Côn trùng/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 1. Parasect là dạng tiến hóa của Paras.

Hình dáng