FANDOM


Perap (ペラップ Perappu) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Perap không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng