FANDOM


Pigeon (ピジョン Pijon) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pigeon là dạng tiến hóa của Poppo và tiến hóa thành Pigeot ở cấp độ 36.

Hình dáng