FANDOM


Pigeot (ピジョット Pijotto) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pigeot là dạng tiến hóa của Pigeon.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Pigeot (メガピジョット Mega Pijotto) khi kích hoạt Pigeotnite.

Hình dáng