FANDOM


Pippi (ピッピ Pippi) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pippi là dạng tiến hóa của Py và tiến hóa thành Pixy khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng