FANDOM


Pixy (ピクシー Pikushī) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pixy là dạng tiến hóa của Pippi.

Hình dáng