FANDOM


Ponyta (ポニータ Ponīta) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Gallop ở cấp độ 40.

Hình dáng