FANDOM


Poppo (ポッポ Poppo) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Poppo tiến hóa thành Pigeon ở cấp độ 18 và sau đó tiến hóa thành Pigeot ở cấp độ 36.

Hình dáng