FANDOM


Pukurin (プクリン Pukurin) là Pokémon song hệ Thường/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Pukurin là dạng tiến hóa của Purin.

Hình dáng