FANDOM


Purin (プリン Purin) là Pokémon song hệ Thường/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Purin là dạng tiến hóa của Pupurin và tiến hóa thành Pukurin khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng