FANDOM


Raichu (ライチュウ Raichū) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Raichu là dạng tiến hóa của Pikachu.

Raichu hình thái Alola (アローラライチュウ Arōra Raichū) là một hình thái địa phương song hệ Điện/Siêu năng của Raichu ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7.

Hình dáng