FANDOM


Rediba (レディバ Rediba) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Rediba tiến hóa thành Redian ở cấp độ 18.

Hình dáng