FANDOM


Sand (サンド Sando) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Sandpan ở cấp độ 22.

Sand hình thái Alola (アローラサンド Arōra Sando) là một hình thái địa phương song hệ Băng/Thép của Sand ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Sandpan hình thái Alola khi tiếp xúc với Ice Stone.

Hình dáng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.