FANDOM


Sonans (ソーナンス Sōnansu) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Sonans là dạng tiến hóa của Sohnano.

Hình dáng