FANDOM


Strike (ストライク Sutoraiku) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Strike tiến hóa thành Hassam sau khi trao đổi nếu giữ Lớp phủ kim loại.

Hình dáng