FANDOM


Subame (スバメ Subame) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Ohsubame ở cấp độ 22.

Hình dáng