FANDOM


Tamatama (タマタマ Tamatama) là Pokémon song hệ Cỏ/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Tamatama tiến hóa thành Nassy khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Ở vùng Alola, Tamatama tiến hóa thành Nassy hình thái Alola khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng