FANDOM


Todoseruga (トドゼルガ Todoseruga) là Pokémon song hệ Băng/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Todoseruga là dạng tiến hóa của Sealeo.

Hình dáng