FANDOM


Transell (トランセル Toranseru) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Transell là dạng tiến hóa của Caterpie và tiến hóa thành Butterfree ở cấp độ 10.

Hình dáng