FANDOM


Utsubot (ウツボット Utsubotto) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Utsubot là dạng tiến hóa của Utsudon.

Hình dáng