FANDOM


Whaloh (ホエルオー Hoeruō) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Whaloh là dạng tiến hóa của Hoeruko.

Hình dáng