FANDOM


Yorunozuku (ヨルノズク Yorunozuku) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Yorunozuku là dạng tiến hóa của Hoho.

Hình dáng